AIRSTRIKE
AIR INTAKE KITS
Yamaha V Star 1300 Airstrike Air Intake Kits
INVERTED
AIR INTAKE KITS
Yamaha V Star 1300 Inverted Air Intake Kits
TRuFLO
AIR INTAKE KITS
Yamaha V Star 1300 TruFLO Air Intake Kits
SIDEKICK
AIR INTAKE KITS
Yamaha V Star 1300 Arlen Ness Sidekick Air Intake Kits
KüRYAKYN
HYPERCHARGER
Yamaha V Star 1300 Kuryakyn Hyperchargers
METHOD CLEAR
AIR INTAKE KITS
Yamaha V Star 1300 Method Clear Air Intake Kits
PMI
AIR INTAKE KITS
Yamaha V Star 1300 Performance Machine Air Intake Kits
FORCE
AIR INTAKE KITS
Yamaha V Star 1300 Force Air Intake Kits